ගුණපාල වික්‍රමරත්නයන් සිහිකිරීමේ මහාචාර්ය ඉඳුරාගාරේ ධම්මරතන හිමිගේ දම් දෙසුම 2019/08/03 – පළමු කොටස

Duration: 00:28:57
Download MP3 6.96MB
Download MP4 (640x360) 82.13MB

ජාතික චීවර පජාත සේවක සංගමය

EndChannel Sponsorship Advertisement Banner