[2] - විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - කර්ම අස්ථාන ගත කිරීම - [Stockholm, Sweden]

Download MP3 39.93MB

ස්වීඩනයේ බඩ යන්නන්ගේ එකමුතුව