පජානාති තමන් තුල ඇති වන යහපත් වෙනස දැනගත යුතුයි

Duration: 00:20:07
Download MP3 4.84MB
Download MP4 (Experimental)

පරම අං බාන ධර්මායතනය