සිංහල බෞද්ධ සජිත් කූරගලට විදුලිය දීම නතර කරයි.

Download MP3 3.29MB

සසුනේ දැලි ගානවෝ