සිංහල බෞද්ධ සජිත් කූරගලට විදුලිය දීම නතර කරයි.

සසුනේ දැලි ගානවෝ

Duration: 00:13:41
Download MP3 3.29MB
Download MP4 (640x360) 35.43MB