සංඝරත්නය මේ මොහොතේ බියවිය යුතුද...Maha Rahathun Wadi Maga Osse

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!