විද්‍යාවෙන් ඔප්පුවෙන බුදු දහම ගැන දේශනා කල පැවිදි ඉංජිනේරුවෙකුගේ පැහැදිලි කිරීමක්- abhaya thero

Youta run යූට රන්-ඔබ දුවන්න

Duration: 00:06:10
Download MP3 1.48MB
Download MP4 (256x144) 4.83MB
Download MP4 (640x360) 11.73MB