"ශ්‍රාවක ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු - 5 " අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි මහ රහතන්වහන්සේ.

මහනුවර අන්ධබුද්ධි බොරුකරුවාණෝ

Duration: 00:32:48
Download MP3 7.88MB
Download MP4 (256x144) 33.68MB
Download MP4 (640x360) 96.45MB