සසුනේ දැලි ගානවෝ

#kotuwe podi hamuduruwo#
Duration: 00:37:52