අධර්මයයි ඔබයි

2020-4-1 |  ඕනේ පිස්සුව
Duration: 02:51:36
Download MP3 41.23MB | Download MP4 341.17MB (Experimental)
The Monsters - 2020-04-05 English Sermon
Duration: 02:54:38
Download MP3 41.96MB | Download MP4 581.31MB (Experimental)
To drink or not to drink. 2020-3-29 English Meditation
Duration: 02:32:14
Download MP3 36.57MB | Download MP4 271.02MB (Experimental)
ආර්ය මෛත්‍රී භාවනාව
Duration: 00:20:59
Download MP3 5.04MB | Download MP4 67.74MB (Experimental)
Philosophy of The Lord Buddha... 🙏🙏🙏
Duration: 00:08:30
Download MP3 2.04MB | Download MP4 34.07MB (Experimental)
Real philosophy of the Lord Buddha 🙏🙏🙏
Duration: 00:08:30
Download MP3 2.04MB | Download MP4 34.07MB (Experimental)
සසර දුම්රිය
Duration: 00:16:22
Download MP3 3.93MB | Download MP4 48.65MB (Experimental)
Poison Bottle - 2020-03-22 English Sermon
Duration: 02:26:30
Download MP3 35.20MB | Download MP4 270.70MB (Experimental)
2020 3 16 part 2
Duration: 02:09:29
Download MP3 31.11MB | Download MP4 235.73MB (Experimental)
2020 3 18 part 2
Duration: 02:03:32
Download MP3 29.68MB | Download MP4 301.60MB (Experimental)
2020 3 18 part 1
Duration: 02:52:42
Download MP3 41.49MB | Download MP4 305.15MB (Experimental)
2020 3 16 part 3
Duration: 01:37:27
Download MP3 23.41MB | Download MP4 244.11MB (Experimental)
තාත්තා (ධර්මයයි ඔබයි)
Duration: 00:15:13
Download MP3 3.66MB | Download MP4 53.88MB (Experimental)