නිර අපේක්ෂත්වයේ මඟ

► කුසලය?
Duration: 00:03:32
Download MP3 851.80kB