ආ රහ අං ධම්ම

කුතුහල ශාලාව 2 කොටස
Duration: 01:48:34
Download MP3 26.08MB | Download MP4 302.07MB (Experimental)
කුතුහල ශාලාව  1 කොටස
Duration: 01:29:29
Download MP3 21.50MB | Download MP4 225.59MB (Experimental)
ගස පෙරලීම
Duration: 00:52:54
Download MP3 12.71MB | Download MP4 88.10MB (Experimental)
අමුතු ගුරුවරයා
Duration: 01:08:20
Download MP3 16.42MB | Download MP4 143.65MB (Experimental)
කුතුහල ශාලාව - 2 කොටස
Duration: 01:06:35
Download MP3 16.00MB | Download MP4 95.34MB (Experimental)
කුතුහල ශාලාව - 1 කොටස
Duration: 00:31:23
Download MP3 7.54MB | Download MP4 77.31MB (Experimental)
ඕඝ තරණය - 11 කොටස
Duration: 01:03:13
Download MP3 15.19MB | Download MP4 143.34MB (Experimental)
ඕඝ තරණය - 10 කොටස
Duration: 01:12:53
Download MP3 17.51MB | Download MP4 175.56MB (Experimental)
ඕඝ තරණය - 9 කොටස
Duration: 01:07:19
Download MP3 16.18MB | Download MP4 193.76MB (Experimental)
ඕඝ තරණය - 8 කොටස
Duration: 01:06:46
Download MP3 16.04MB | Download MP4 171.17MB (Experimental)
ඕඝ තරණය - 7 කොටස
Duration: 01:03:31
Download MP3 15.26MB | Download MP4 143.18MB (Experimental)
ඕඝ තරණය - 6 කොටස
Duration: 01:04:55
Download MP3 15.60MB | Download MP4 150.99MB (Experimental)
ඕඝ තරණය - 5 කොටස
Duration: 00:55:44
Download MP3 13.39MB | Download MP4 146.91MB (Experimental)
ඕඝ තරණය - 4 කොටස
Duration: 01:07:01
Download MP3 16.10MB | Download MP4 197.26MB (Experimental)