අනුන්ට වල කපන්න එපා කැපෙන්නෙ තමන්ගේ වලමයි Ven Kirulapana Dhammavijaya Thero|Suwapath Arana

ටියුබ් සිත - Tube Sitha

Duration: 00:05:22
Download MP3 1.29MB
Download MP4 (256x144) 4.74MB
Download MP4 (640x360) 13.15MB