අපේ ජීවිත හරියට අත්තකින් බිමට වැටෙන්න බලාගෙන ඉන්න ඉදුනු කොලයක් වගේ කොයි මොහොතේ වැටෙයිද දන්නෙ නැහැ..?

Wassana Tubedeshana වස්සාන ටියුබ් දේශනා

Duration: 01:03:37
Download MP3 15.28MB
Download MP4 (256x144) 46.35MB
Download MP4 (640x360) 101.04MB