ස්කන්ධයන් ඇතිවෙමින් නැති වෙන බව Ven Rathupasketiye Vimukthirathana Thero ( Suwapath seetha )

ලෙඩ සිත

Duration: 01:00:14
Download MP3 14.47MB
Download MP4 (256x144) 51.02MB
Download MP4 (640x360) 136.66MB