පූජ්‍ය ගල්පියුමේ සුමනරංසි ස්වාමීන්වහන්සේ

tube sewana ven sumanaransi thero

Duration: 00:22:11
Download MP3 5.33MB
Download MP4 (256x144) 24.57MB
Download MP4 (640x360) 94.98MB