පන්සලේ පිංකමේ ඉස්සරවෙලාම නම කියවෙන්න ඕන කෙනා ගැන කිව්ව අපුරු කතාව Okkampitiye Kassapa Thero

Ad Mandapaya

Duration: 00:12:28
Download MP3 3.00MB
Download MP4 (256x144) 12.92MB
Download MP4 (640x360) 41.37MB