විසිතුරු අයුරින් වෙසක් සැරසිලි සැකසීමෙන් අකුසලයක් වේද Maha Rahathun Wadi Maga Osse

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!