දුක සැප නිර්මාණය කරන මහා භූතයා.., මමයි. _Niwan Dakimu

හොරෙන් දෙසමු