මුහුදු මහා විහාරයට අත්වුණු ඇත්තම ඉරණම ගැන කිව්ව සංවේදී කතාව Okkampitiye Kassapa Thero Dharma Deshana

Ad Mandapaya

Duration: 00:11:49
Download MP3 2.84MB
Download MP4 (256x144) 12.22MB
Download MP4 (640x360) 39.03MB