අප කවදා හෝ දැනුම අතහැරිය යුත්තේ ඇයි Maha Rahathun Wadi Maga Osse 850

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!