මුනිවරයෙක් වුනාම, ඒ රහත් වුන ක්‍රමය කියන්න වචන නෑ... '' (විශේෂ සාකච්ඡාව/ 02 කොටස)_Niwan Dakimu

Download MP3 1.98MB

හොරෙන් දෙසමු