බුදුන් උපන් පින්බිමේ ඇවියන්නට අවසරයි

Download MP3 2.57MB

පරම අං බාන ධර්මායතනය