මහායානිකයන් ධර්මයට දමා දකිනා ආකාරය

Duration: 00:02:58
Download MP3 713.59kB
Download MP4 (640x360) 5.29MB

අධර්මයයි ඔබයි