මහායානිකයන් ධර්මයට දමා දකිනා ආකාරය

Download MP3 713.59kB

අධර්මයයි ඔබයි