පූජ්‍ය දික්කුඹුරේ සුභූති හිමි වටිනාම දේශණයක් අවසන් වෙනතුරු අහන්න

Download MP3 30.65MB

මිසදිටු සුභූති