ජනපති ගෝඨාභයට 2\3 බලය ගන්න ඡන්දය දෙන්න Kotuwe podi hamuduruwo Dharma Deshana

සසුනේ දැලි ගානවෝ

Duration: 00:11:28
Download MP3 2.76MB
Download MP4 (640x360) 31.72MB