මෙවැනි උතුම් දුලභ දසුනක් ඔබත් දැක බලා අනුමෝදන් ‌වෙත්වා සාදු සාදු සාදු Maha Rahathun Wadi Maga Osse

Download MP3 626.24kB

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!