බුදුන් ලංකාවේ උපන් බවට ප්‍රබල සක්ශි හමුවේ

Download MP3 1.95MB

පරම අං බාන ධර්මායතනය