2019-07-15 දින අති පූජ්‍ය දික්කුඹුරේ සුභුති ස්වාමීන් වහන්සේ සමග සිදු කරන ලද දහම් සාකච්ඡාවක් ඇසුරෙන්.

Download MP3 8.21MB

මිසදිටු සුභූති