අනුත්තර ධර්ම චක්‍රය | ධම්මචක්කප්පවත්තන සුත්‍රය ඇසුරෙන් සිදු කළ ධර්ම දේශනය.

Duration: 01:47:16
Download MP3 25.77MB
Download MP4 (256x144) 78.50MB
Download MP4 (640x360) 225.78MB

Ananda Tube