සියල්ලන්ට පින් දුන්නොත් අවශ්‍යය කෙනාට පින් අඩු වෙනවාද

බැහැරක