ජීවිතයයි-ආගමයි ! අරහත් සිරි සමන්තභද්‍ර ස්වාමින් වහන්ස - [ අවබෝධයට මග ]

සොරි අදහම් ආශ්‍රමය

Duration: 00:09:10
Download MP3 2.20MB
Download MP4 (256x144) 9.42MB
Download MP4 (640x360) 36.79MB