කූරගලට විදුලිය ලබාදීමට එරෙහිව සජිත් කළ වැඩේට කොටුවේ පොඩි හාමුදුරුවෝ කට අරියි

Duration: 00:06:18
Download MP3 1.51MB
Download MP4 (640x360) 19.61MB

සසුනේ දැලි ගානවෝ

EndChannel Sponsorship Advertisement Banner