ඔබ සෝවාන් පලයට පත්වුණා කියා දැනගන්නේ කෙසේද

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!