පංචනීවරණයකදී ධර්මය මතු කර ගන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wedi Maga Osse

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!