පංචුපාදානස්කන්ධය පිලිබඳ දැනගැනීම වැදගත් වන්නේ ඇයි?

Download MP3 13.76MB

අනාර්ය වසංගතය