මාන්නය​,තෘෂ්නාව භව නිරෝදය උදෙසා ප්‍රයෝජනයට ගන්නේ කෙසේද...Maha Rahathun Wadi Maga Osse

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!