රාජගිරිය අරියඥාන ස්වාමින්වහන්සේගේ උතුම් ජීවන ගමන සාදු සාදු සාදු Maha Rahathun Wadi Maga Osse

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!