11: ගෞරවණීය ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් සිදු කරනු ලබන උතුම් පටිච්චසමුප්පාද දේශනා මාලාවේ එකළොස්‌වැනි දේශනය.

Bhante Jinalankara Thero Tubed

Duration: 01:53:15
Download MP3 27.21MB
Download MP4 (256x144) 90.75MB
Download MP4 (640x360) 268.68MB