මාතර පැත්තේ අම්මා කෙනෙක් ගිලම්පස ගෙනල්ලා වෙච්ච දෙයක් ගැන kotuwe podi hamuduruwo කිව්ව අපූරු කතාව

සසුනේ දැලි ගානවෝ

Duration: 00:13:17
Download MP3 3.19MB
Download MP4 (640x360) 15.05MB