මේ ලැබුණු දුර්ලබ අවස්ථාව මගහැර නොගමු..

Download MP3 1.94MB

අධර්මයයි ඔබයි