ගෑණිගේ මිනිහගේ හොර වැඩක් ගැන කියවෙන වක්කඩ ලඟ ගීතයේ අපුරු තේරුම.kagama sirinanda himi bana

කා ගම රට සමය