ගෑණිගේ මිනිහගේ හොර වැඩක් ගැන කියවෙන වක්කඩ ලඟ ගීතයේ අපුරු තේරුම.kagama sirinanda himi bana

Download MP3 3.19MB

කා ගම රට සමය