පින් රැස් කරන්න ගිහින් නොදන්නා භාවය නිසා ඔබත් අකුසල් රැස් කරගන්නවාද? 856

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!