දනය පිළිබඳ දේශනය Ven-Pelane Wajiragnana Maha Thero Daham Asapuwa

අවුල් අසපුව

Duration: 00:49:17
Download MP3 11.84MB
Download MP4 (256x144) 40.31MB
Download MP4 (640x360) 107.52MB