පාදයක් අහිමි යුද හමුදා සෙබලාට නිවසක් සාදා දුන් කොටුවේ පොඩි හාමුදුරුවෝ - Kotuwe Podi Hamuduruwo

Download MP3 462.37kB

සසුනේ දැලි ගානවෝ