ලැබුවාවූ අළුත් අවුරුද්දේ අපිත් වැඩිහිටියන් වන්දනා කරමු Maha Rahathun Wadi Maga Osse

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!