ඔබත් මෙසේ ආනාපාන සති භාවනාව වැඩුවොත් සුන්දර වූ සමාදිය අත්විදිය හැක Maha Rahathun Wadi Maga Osse

Download MP3 8.38MB

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!