ඔබත් මෙසේ ආනාපාන සති භාවනාව වැඩුවොත් සුන්දර වූ සමාදිය අත්විදිය හැක Maha Rahathun Wadi Maga Osse

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!