"නිවන් දකින භාවනාව - අවසානය" - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි මහ රහතන්වහන්සේ.

මහනුවර අන්ධබුද්ධි බොරුකරුවාණෝ

Duration: 01:04:54
Download MP3 15.59MB
Download MP4 (256x144) 70.24MB
Download MP4 (640x360) 191.91MB